Sitemap بی.بی.سی

درحاليکه تظاهرات ضد دولتی در چند شهر جنوب جمهوری قرقيزستان ادامه دارد، رييس جمهوری اين کشور دو مقام ارشد دولتی را از کار برکنار کرده و بيشکک، پايتخت، دستخوش نا آرامی شده است.
بنا بر گزارش های رسيده از پيشکک، در ساعات بامداد روز چهارشنبه، 23 مارس، گروهی متشکل از حدود سیصد تن از مخالفان عسگر آقايف، رييس جمهوری، دست به تظاهرات زدند اما پليس ضد شورش با آنان درگير شد و چند نفر را بازداشت کرد.

تاکنون تظاهرات ضد دولتی عمدتا به شهرهای جنوب قرقيزستان منحصر بوده و گفته می شد که اهالی شمال اين کشور مخالفت جدی با رييس جمهوری ابراز نداشته اند.

پيشتر، اعلام شد که عسگر آقايف، رييس جمهوری، وزير کشور و دادستان کل کشور را از کار خود برکنار و دو نفر ديگر را به اين سمت های منصوب کرده است.

ظاهرا علت برکناری اين دو نفر ناتوانی آنان در جلوگيری از بروز نا آرامی در شهرهای جلال آباد و اوش در جنوب قرقيزستان بوده است.

همزمان، تظاهرات مخالفان دولت در شهر اوش، واقع در جنوب قرقيزستان، همچنان ادامه داشته است.

با آغاز روز، گروه نسبتا کوچکی از تظاهرکنندگان در ميدان مرکزی شهر اوش اجتماع کردند و با سردادن شعارهايی، خواستار استعفای رييس جمهوری شدند.

بحران در جنوب

تظاهرکنندگان هنوز هم ساختمان های ادارات دولتی، ايستگاه تلويزيون و فرودگاه شهر اوش را در اشغال خود دارند.

آنان دولت را به تقلب در انتخابات پارلمانی اخير متهم کرده اند و شکايت از شرايط اقتصادی نيز در شعارهای مخالفان مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در منطقه، در مرکز شهر اوش نشانه ای از نيروهای انتظامی ديده نمی شوند.

روز سه شنبه، 22 مارس، آقای آقايف در سخنانی گفت که دولت برای بازگرداندن نظم و آرامش به کشور دست به اقدام خواهد زد.

با اينهمه، وی وعده داد که برای بازپس گرفتن ساختمان های دولتی شهرهای اوش و جلال آباد از تظاهرکنندگان به زور متوسل نخواهد شد.

رييس جمهوری قرقيزستان تاکيد کرد که به خواست تظاهرکنندگان از مقام خود کناره نمی گيرد اما از رهبران مخالف برای انجام مذاکرات و طرح خواست های خود دعوت کرد.

به گفته کارشناسان، دعوت آقای آقايف عملا نقطه ضعف مخالفان را آشکار می کند زيرا در حال حاضر هيچ شخصيت واحدی به عنوان رهبر مخالفان دولت شناخته نشده است.

تاکنون رهبری تظاهرات ضد دولتی را سياستمداران محلی برعهده داشته اند که در انتخابات اخير شکست خورده اند و حرکت مخالفان فاقد رهبری در سطح ملی بوده است.

قرار است انتخابات رياست جمهوری در ماه اکتبر برگزار شود و در حال حاضر انتظار نمی رود که آقای آقايف، که از زمان استقلال قرقيزستان در سال 1991 مقام رياست جمهوری را در اختيار داشته، نامزد اين انتخابات باشد.