found capture at 20171002180550 Sitemap عضو كميسيون شهرسازي شوراي شهر با انتقاد از وضعيت جذب سرمايه در شهرداري تهران گفت: براي مشاركت سرمايه گذاران در پروژه‌هاي عمراني و شهري نيازمند يك نظام هدفمند و برنامه‌ريزي شده هستيم. خسرو دانشجو افزود: من اطلاع دارم كه سرمايه‌گذاران براي مشاركت در پروژه‌هاي شهري به شهرداري مراجعه مي‌كنند اما پروژه‌اي براي واگذاري به آنها وجود ندارد. وي با اشاره به وضعيت جذب سرمايه در كشورهاي همجوار ايران گفت: آنها با سرمايه گذاران بهترين برخورد را مي‌كنند تا سرمايه‌شان جذب شود اما ما نمي‌دانيم چه كاري مي‌خواهيم بكنيم.
رئيس كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي شهر نيز با انتقاد از نحوه عقد قرارداد و مشاركت شهرداري با سرمايه گذاران خارجي گفت: شهرداري با سرمايه گذاران خارجي چنان رفتار مي‌كند كه كارها برعكس مي‌شود. نادر شريعتمداري افزود: به عنوان مثال شركت چيني سرمايه‌گذار در پروژه مترو تهران براي عقد قرارداد خط چهارم دو سال است كه وقت را تلف مي‌كند در صورتي كه همين شركت در كشور خودش صبح قرارداد مي‌بندد و عصر همان روز چك پيش قراردادش را تحويل مي‌گيرد.
نايب رئيس شوراي شهر نيز در اين باره گفت: وجود ديدگاه‌هاي پليسي مانع مشاركت سرمايه‌گذاران مي‌شود. بيادي افزود: ديدگاهي كه به همه به عنوان كلاهبردار نگاه مي‌كند سرمايه‌گذاران را از بخش‌هاي مختلف عمران شهري فراري مي‌دهد و يك سرمايه‌گذار هنوز براي مراجعه به دستگاه مربوطه به منظور سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني شهري تكليف خود را نمي‌داند.